Rvqbvgvh ev iægvj‡K myZiv evbv‡bv hv‡e?Avgv‡`i mgq.Kg : 07/01/2016Igi kvn : gwmR‡` RvgvqvZ †kl nIqvi ciI †`Lv hvq wKQy gvbyl Zv‡`i evwK bvgvR Av`vq Ki‡Qb Avi Aciw`‡K A‡b‡K Zv‡`i mvg‡b wb‡R‡`i RvqbvgvR a‡i AwZµg K‡i hv‡”Qb- Ggb Avgj G‡Kev‡iB ï× bq|


nv‡Z _vKv Rvqbvgvh ev iægvj‡K myZiv wn‡m‡e e¨envi Ki‡j Zv ï× n‡e bv| hviv gymwjøi mvg‡b w`‡q hvb Avi nv‡Zi iægvj ev Rvqbvgvh‡K myZiv wn‡m‡e mvg‡b a‡i _v‡Kb Avi Pj‡Z _v‡Kb, Zv‡`i Rvbv DwPZ G ai‡bi Pjgvb myZivi gva¨‡g myZiv Av`vq n‡e bv|


eis myZivi R‡b¨ w¯’i †Kv‡bv KvwV ev jvwV gymwjøi mvg‡b ivL‡Z n‡e| myZivs G ai‡bi Avg‡ji R‡b¨ mZK© _vK‡Z n‡e| m~Î : Avj-KvDmvi cwÎKv


http://www.amadershomoys.com/newsite...m#.Vo6GT7Z97IU