Agar kisi ko amantan aik qabar main dafnaya gya ho tu uska dusri qabar main shift karna halal hai