/* */

PDA

View Full Version : হাদীসMuslim Woman
12-14-2015, 04:22 AM
:sl:
12391000 641356919335484 2808346991795311869 n?oh4166feda734f307bcd54c7a7e956f3c3&ampoe56DF2704 -
Reply

Login/Register to hide ads. Scroll down for more posts
Muslim Woman
12-15-2015, 07:45 AM
:sl:
12341474 641811925956650 3319877526669898539 n?ohc909ab214818df14139dc17630ae5341&ampoe5721648C -
Reply

Muslim Woman
12-15-2015, 04:36 PM
:sl:12342408 641907499280426 1103705819260765769 n?oh4bb2c3137bc67136c44b1e50fede73ac&ampoe57228C1A& gda 1457650603 b69b4f6caacf8baeb14c0c32b328d3fd -
Reply

Muslim Woman
12-15-2015, 05:04 PM
:sl:12348046 512823752255847 6674444071946425642 n?oh32165fe8267412566639593aa701eddd&ampoe56D45FC3& gda 1457732383 6386f265e512aa12388f6a42c37cf089 -
Reply

Welcome, Guest!
Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up
Muslim Woman
12-18-2015, 02:09 PM
:sl:12345504 642693872535122 4127832030012078904 n?oh56b7be1e4f580cebaa6ff05991bfb2f1&ampoe571F83A1& gda 1461567760 9309870b640060bc47a9ff4c80baf5cb -
Reply

Muslim Woman
12-18-2015, 03:05 PM
:sl:


12360253 513563202181902 7051774580331699088 n?oh8c26752fc7e430d0ec10f9fba31c9028&ampoe570C8B28 -
Reply

Muslim Woman
12-19-2015, 03:06 PM
:sl:
12391404 643025212501988 736219939596694991 n?oha3a6945adbf1503e18e2ba575057e5ab&ampoe57157524& gda 1460826991 956d8b445b65f0c1e50788c2c0ed3bf4 -
Reply

Muslim Woman
12-19-2015, 03:12 PM
:sl:


12366426 643098142494695 8423994561367302731 n?oh8508d2ed204b03e40a07e1c6e991b69c&ampoe57115A47& gda 1461231771 c8f029c69e7956723b8d263eb78c56d8 -
Reply

Muslim Woman
12-20-2015, 07:39 AM
:sl:
12369117 643344699136706 2072016577672271902 n?oh95e041cec36ccb4e10e03a6da84708f7&ampoe571CAF14 -
Reply

Muslim Woman
12-22-2015, 07:21 AM
:sl:12373224 644206515717191 949694433470705970 n?oh8cf65fd11703e4951eb51b90de2029e2&ampoe571805E7& gda 1461159186 031ec9d6939de53ada5437ddc989fd29 -
Reply

Muslim Woman
12-25-2015, 08:36 AM
:sl:12391174 1669086180029792 3590067379481333838 n?ohae875dc7fc2049ae1f41b0d3a6376091&ampoe56D8AF0C& gda 1460777753 8303f01adfa0b93de292ac75e2ca84ad -
Reply

Muslim Woman
12-26-2015, 12:24 PM
:sl:
1929210 645827398888436 8160301587147691597 n?oh136261f1fbd34e9f8bce48b6f21ca099&ampoe57031057& gda 1460287948 68b294f109f9c8b67817c654484e76b4 -
Reply

Muslim Woman
12-27-2015, 07:14 AM
:sl:6023 646269802177529 2538766238412699125 n?oh3b24d5954731a306372f56801ff47766&ampoe57097865& gda 1461300651 7a267dbb0be1bd50d79dd2e57bd06479 -
Reply

Muslim Woman
12-27-2015, 04:42 PM
:sl:3742 646268305511012 5912090370889802271 n?oh2102df4580e34836abba90cf152cd3ba&ampoe5720FEEF& gda 1459970590 6b191678571c50bfca7246d7bab33f57 -
Reply

Muslim Woman
12-29-2015, 03:48 PM
:sl:3576 647041495433693 8559543081567371267 n?ohfe21338a29a40fc5e93d5db0440139ad&ampoe56FD13E0& gda 1459601793 66a76add3ab98aeefcfce6d62b0e3ea6 -
Reply

Muslim Woman
12-30-2015, 04:00 PM
:sl:
735060 821785467947227 4393934967991613758 n?oh5422963c594e764a396dae608e1845c6&ampoe57059A59 -
Reply

Muslim Woman
01-13-2016, 06:13 AM
:sl:10583875 651641431640366 5741436771285452849 n?oh1363d73e1ed869a402c86b581c26322d&ampoe573C0E1B& gda 1459518919 266df634a55b08f82716fef9755deb7f -
Reply

Muslim Woman
01-14-2016, 01:08 PM
:sl:


12565577 651988518272324 2331425001596868509 n?ohfd2289398267de8467217dac64a71b40&ampoe570D1322 -
Reply

Muslim Woman
01-17-2016, 04:00 PM
:sl:994729 652657814872061 6945118583043267831 n?oh94fe19dbb2332c7345d32918ac07116c&ampoe574952F2 -
Reply

Muslim Woman
01-17-2016, 04:05 PM
:sl:12573868 653164714821371 7216266854396560939 n?oh2d729b9f6b0269d21d654ad396442d97&ampoe5737D4CF -
Reply

Muslim Woman
01-19-2016, 03:09 PM
:sl:
wkÿYxq 15wU nvw`m

Avgv‡`i mgq.Kg : 18/01/2016Avwgb BKevj :
 1. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ hvi AšÍ‡i mwilv cwigvY AnsKvi _vK‡e, †m †e‡nk‡Z hv‡e bv|
 2. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ Ab¨ RvwZ‡K AbymiY K‡i †m Zv‡`iB `jfy³|
 3. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ gvbyl‡K Kó †`qvi Rb¨ Lv`¨mn hveZxq wRwbmcÎ †ewk `v‡g weµ‡qi D‡Ï‡k¨ ¸`vgRvZ K‡i iv‡L, Avjøvn Zvqvjv Zv‡K Kó, †ivM I `vwi`ªZvq AvµvšÍ Ki‡eb|
 4. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ Rvgv‡Zi mv‡_ Gkvi bvgvR Av`vq K‡i, Zv‡K Aa©ivZ bdj Bev`‡Zi mIqve †`qv nq| Avi †m hw` dR‡ii bvgvRI Rvgv‡Zi m‡½ Av`vq K‡i Zv‡K evwK Aa©ivZ Bev`‡Zi mIqve †`qv nq|
 5. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ hvi ey‡K †KviAv‡bi wKQyB bvB †m †hb aŸsm nIqv N‡ii g‡Zv|
 6. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ †KviAvb c‡o fy‡j hvq, †Kqvg‡Zi w`b †m Avjøvni mv‡_ Kvb I bvK KvUv Ae¯’vq mvÿvZ Ki‡e|
 7. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ gywgb e¨w³‡K wPbevi Dcvq n‡jvÑ †m n‡e `vZv I mv`vwmav ai‡bi †jvK|
 8. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ hLb †Kv‡bv ev›`v †mR`v‡Z _v‡K ZLb †m Avjøvni LyeB Kv‡Q _v‡K| myZivs ZLb †ewk K‡i (Zvi Kv‡Q hv B”Qv) PvI|
 9. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ hvi `yB ¯¿x i‡q‡Q A_P Df‡qi mv‡_ b¨vq wePvi K‡i bvB †Kqvg‡Zi w`b Zvi evû wew”Qbœ n‡q hv‡e|
 10. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ wZbwU wel‡qi Rb¨ Avieevmx‡K fv‡jvevm| †Kbbv Avwg Avieevmx, KyiAvb Aviex fvlvq Ges RvbœvZevmx‡`i fvlv Aviex|
 11. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †Zvgiv Kei wRqviZ Ki, KviY Zv gvbyl‡K g„Zy¨ ¯§iY K‡i †`q|
 12. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ wcZv-gvZv ev †Kv‡bv GKR‡bi Kei mßv‡n GKevi wRqviZ K‡i Zvi ¸bvn gvd K‡i †`qv nq Ges eva¨ mšÍvb wnmv‡e Zvi bvg †jLv nq|
 13. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ Avjøvn Zvqvjv Avgvi mKj D¤§Z‡K ÿgv Ki‡eb wKš‘ †h mKj †jvK evnv`yixi mv‡_ cÖKv‡k¨ cvc K‡i Zv‡`i‡K ÿgv Ki‡eb bv|
 14. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h e¨w³ Avgvi Dci `yiæ` cov fy‡j †Mj, †m †e‡nk‡Zi c_ fy‡j †Mj|
 15. bex Kwig mv. e‡j‡QbÑ †h ch©šÍ †Kv‡bv e¨w³i AšÍ‡i Zvi wcZv-gvZv, mšÍvb-mšÍwZ Ges mg¯Í gvbeRvwZ †_‡K Avwg AwaKZi wcÖq bv nB †m ch©šÍ †mB e¨w³ c~Y© Cgvb`vi n‡Z cvi‡e bv|

http://www.amadershomoys.com/newsite...m#.Vp5RBZp97IU
m~Î : eyLvwi, gymwjg, Avey `vD` I wZiwgwR
Reply

Muslim Woman
01-26-2016, 04:39 PM
:sl:


12565358 653454694792373 5619031234374737561 n?oh87c9ec5aded2d0edb5507b658e3e0795&ampoe57270FD1 -
Reply

Muslim Woman
01-31-2016, 03:52 PM
:sl:12592442 658168660987643 2165482534699335453 n?ohcfeffdbe2cb247abd7124f6c7c920acb&ampoe57243F6E -
Reply

Muslim Woman
02-01-2016, 05:50 AM
:sl:12650788 658399350964574 892596537995087712 n?oh4e6fba48a1d90765390e73785b282287&ampoe576F1FD5 -
Reply

Muslim Woman
02-05-2016, 08:27 AM
:sl:


12688278 659681810836328 5861408312666372787 n?oh78cf7fbce0a91ebe552618dde87d4ea5&ampoe57275883 -
Reply

Muslim Woman
02-06-2016, 08:05 AM
:sl:


12687811 660040867467089 1227206790476830950 n?oh05e4ef8d4d22cb5339fe1cb34681832d&ampoe5729C3ED -
Reply

Muslim Woman
02-07-2016, 04:15 PM
:sl:


12688183 660528430751666 6814600589347982279 n?oh2d35886311ff0e0f64df998c6ec6986b&ampoe572B958A -
Reply

Muslim Woman
02-07-2016, 04:46 PM
:sl:


12642802 660483850756124 7550052483294449986 n?oh175b772cfa5b9bd709e30bc7865f6a8c&ampoe5737605E -
Reply

Muslim Woman
02-10-2016, 02:06 PM
:sl:12688307 1025066614208041 2847704426127242904 n?oh9c48bc2eb4938896457b7defd5f78db9&ampoe5723C64B -
Reply

Muslim Woman
02-13-2016, 04:19 PM
:sl:12705346 662677490536760 4217365582500022472 n?ohed4dac320d4879aac69d551c229bc717&ampoe5733F9C6 -
Reply

Muslim Woman
02-14-2016, 06:01 AM
:sl:


12654383 662969893840853 227578209069182069 n?oh8863c1aeb475c4c102b5ce5b921db505&ampoe576A6243 -
Reply

Muslim Woman
02-15-2016, 05:31 AM
:sl:12745759 662970127174163 3579131671584516484 n?oh78c013056de8eaadf9569f10b5925c53&ampoe5732396B -
Reply

Muslim Woman
02-18-2016, 05:16 PM
:sl:


12717507 664582833679559 7897214169629565125 n?ohab2a6d17e5240efe293cbe70bd65bacb&ampoe57288A28 -
Reply

Muslim Woman
02-21-2016, 02:23 PM
:sl:


12717848 665535196917656 5980332485420557500 n?oh4351d65dedb8917c1f10ca4488aa456c&ampoe575E9F01 -
Reply

Muslim Woman
02-21-2016, 03:13 PM
:sl:


12717901 665536453584197 8928518949934197287 n?oh6d7f2915c82a044e7f2dce59e011ea15&ampoe572BEF9F -
Reply

Muslim Woman
02-22-2016, 05:01 PM
:sl:
1972259 666166116854564 2720139743742118433 n?ohfa5d8f09725b17e82020e8cc675e73fd&ampoe5756985D -
Reply

Muslim Woman
02-24-2016, 04:29 AM
:sl:12729164 666459346825241 354752925368119223 n?oh2a645b6de07011dd0a5c0c5f1db6d976&ampoe57561D04 -
Reply

Muslim Woman
02-24-2016, 04:55 AM
:sl:


একবার উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) এর উট অসুস্থ হয়ে পড়লো।

জায়নাব (রাঃ) এর একটি বাড়তি উট ছিলো, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জায়নাবকে সেটি সাফিয়াকে দেয়ার জন্য অনুরোধ

করলেন। জায়নাব (রাঃ) উত্তরে বললেন:

Will I give my camel to that Jew?

"আমি কি আমার উট ঐ ইয়াহুদীকে দেবো?"সাফিয়্যা (রাঃ) বংশগতভাবে সত্যিই ইয়াহুদী ছিলেন। কিন্তু এই সামান্য বিদ্রূপাত্মক কথাটিও আল্লাহর রাসূলের এত অপছন্দ হয়েছিলো, তিনি জায়নাব (রাঃ) এর সাথে একটানা তিনমাস কথা বলেননি।

I repeat, 'তিন মাস'..... আল্লাহু আকবার!


Now let's make a simily with our ownselves, how many "such words" we utter on a daily basis?? May Allaah save us!
Reference to the hadith: Narrated from 'Aaishah (ra.). Ref: Al Targhib Vol IV p 284
Reply

Muslim Woman
02-26-2016, 04:31 PM
:sl:12096482 997869886972735 6507531389816850176 n? nc euiARh1mYvCWA NzQgddKhrgx16TVaZewd 1I5AMjV9T57k 6XnRyMIFu0biWzB&ampoh6f95c37af99d5450b4d40b3fcb1c0d2c&ampoe575393E9 -
Reply

Muslim Woman
02-26-2016, 04:59 PM
:sl:


535030 667493306721845 5493906958155342457 n? nc euiARgJ5PR5PQymp3s3 TISxaZCkfOSJKh1XO1a1ESHXprwFebMnbERUZTYYjTG&ampohb0c35f06918165680eff43f0e0aafc96&ampoe57569409 -
Reply

Muslim Woman
02-28-2016, 04:47 PM
:sl:10350634 668136436657532 1942831545711655740 n? nc euiARi 5kzXdRdY10vBFixn0GJsRIoWSU0bjgSd9g jLMkOgzqCtG32oQVWWn 2&ampohb6e3eaa62b1382b7fc6fba6f6272b581&ampoe576A8F9D -
Reply

Muslim Woman
04-05-2016, 03:41 PM
:sl:


The Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) said:
"Alcohol is the Mother of all Evil."
(Sunan An Nasai)
নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ
"এলকোহল বা মদ হচ্ছে সকল খারাপের মা।"
(সুনান আন নাসাঈ)
Reply

Muslim Woman
04-26-2016, 03:50 PM
:sl:নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের জন্য ঈমান ধরে রাখা জ্বলন্ত কয়লা হাতের মধ্যে রাখার ন্যায় কঠিন হবে।"
(আত-তিরমিযি)


Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) said

"There will come a time when holding on to your Imaan (Faith) will be like holding on to hot coals."
(At-Tirmidhi)


Reply

Muslim Woman
04-28-2016, 04:44 PM
:sl:


রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, আল্লাহ তার উপর ক্রোধান্বিত হন।"

--[তিরমিযী ৪৫৬, ইবনে মাজাহ ১২৫৮]

---
Reply

Muslim Woman
05-08-2016, 05:32 AM
:sl:13173889 697954440342398 4704338206274595125 n?oh32176a6b5a5e8f0a66bad4e0fcd3a97b&ampoe57AD7A61 -
Reply

Muslim Woman
05-23-2016, 07:21 AM
:sl:


13265913 704606653010510 1471446760070830664 n?oh970f2f4b6659f8807ac218d014f8303d&ampoe57D2EA32 -
Reply

Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up
HeartHijab.com | Hijab Sale | Pound Shop | UK Wholesale Certified Face Masks, Hand Sanitiser & PPE | British Wholesales - Certified Wholesale Linen & Towels

IslamicBoard

Experience a richer experience on our mobile app!