/* */

PDA

View Full Version : A small da'wah campaignAbu Zakariya
12-13-2005, 09:18 PM
:sl:

I was watching a recording of a prayer led by al-Kanderi where he recited al-Fatiha and al-Qiyamah. It was beautiful, masha'Allah.

I listened to the recitation and knew that if non-muslims understood what was said and could watch and hear what we say in our prayer, glorifying God - the Supreme -, reflecting upon His Mercy, asking Him to guide us, reciting His words, being reminded about the Day of Judgement etcetera, the non-muslims would get a better understanding of our prayer and it's beauty, and more importantly, they would be exposed to a bit of the Qur'anic message to mankind.
We should focus a lot on this when we do da'wah; The Message of the Qur'an, the prayer where we submit to our Lord and humble ourselves to Him, praise Him, etc.
This should attract non-muslims to islam because this is totally in line with the fitrah.

So I came up with the idea of getting a translation/interpretation of the meaning of the Qur'an and use it as "subtitle" in these videos, kinda like the Taraweeh-recordings from Makkah:Link

I was wondering if anyone of you that know something about computers and videoprograming etcetera, could fix subtitles for these videos:

al-Fatiha

al-Qiyamah

As I live in Sweden, I would like to get swedish subtitles:

Al-Fatiha

I Guds, Den Barmhärtiges, den Nåderikes Namn!

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

den Nåderike, den Barmhärtige,

som allsmäktig råder över Domens dag!

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Led oss på den raka vägen -

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte
de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!

Amen
al-Qiyamah:

Jag kallar till vittne Uppståendelsens dag!

Jag kallar till vittne den anklagande [rösten] i människans [inre]!

Tror människan att Vi inte förmår sätta samman hennes ben [på nytt]?

Visst förmår Vi det! Vi förmår [till och med] återställa hennes fingerspetsar [i deras forna skick]!

Men människan vill fortsätta att leva sitt syndiga liv

och hon frågar [misstroget]: "Och denna Uppståendelsens dag, när kommer den?"

[Den Dag] då blickarna grumlas [av fruktan]

och månen mister sitt sken

och solen och månen förenas

den Dagen skall människan ropa: "Vart skall jag fly?"

Men då finns ingen trygg plats dit du kan fly!

Den Dagen [är du tillbaka hos] din Herre - målet för din färd!

Den Dagen skall människan förstå vad hon gjorde och vad hon underlät;

ja, hon skall se sig själv [sådan hon var],

även om hon söker ursäkter [för sina fel].

Skynda inte på din tunga [när du vill återge uppenbarelsens ord, åh Muhammed] för att snabbt få fram allt!

Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.

När Vi läser den [för dig Muhammed], följ då uppmärksamt med i läsningen;

sen är det Vår sak att göra dess mening klar.

Nej! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]

[till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheterna åt sidan!

Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -

de får skåda sin Herre -

medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -

de grubblar över det lidande som väntar dem.

Nej! När [den döende] är nära att uttandas sin sista suck

och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?

och han själv tänker att avskedets stund är inne

och vånda läggs till vånda.

Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!

Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.

[När sanningen kom] förnekade han den och vände ryggen

och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.

[Ditt ----] är nära [eländige förnekare]!

Ja, [ditt ----] är nära!

Tror människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]?

Var hon inte en droppe sädesvästska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],

och hon blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]

och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga?

Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

Also, there is a good english translation from Saheeh international that could be used for the english subtitles:

http://www.islambasics.com/view.php?bkID=120&chapter=1

http://www.islambasics.com/view.php?bkID=120&chapter=75


One should understand arabic, or at least the meaning of these particular surahs, since the imam repeats some verses, so if the subtitles are gonna be in harmony with the recitation, one should understand what is being said.
This is kinda hard when it comes to the swedish translation, but there is space in between each verse, so that is how you recognise when one verse ends and the second begins.


Can anyone help me out, insha'Allah?

Barak Allah fikom
Reply

Login/Register to hide ads. Scroll down for more posts
Ansar Al-'Adl
12-13-2005, 09:45 PM
:sl:
I think its a great idea mashaa'Allah. In fact, I was actually trying to do it a while ago: I did it for Surah Nur ayah 35, and I still have it on the comp. Not sure how to put it on the net (without losing too much quality) though :(

:w:
Reply

Abu Zakariya
12-13-2005, 10:01 PM
I hope some computer-wiz sees this, because I would really like to realize this idea insha'Allah.

Ansar - Why not use something like rapidshare?
Reply

Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up

Similar Threads

  1. Replies: 3
    Last Post: 06-30-2011, 08:27 AM
  2. Replies: 8
    Last Post: 12-26-2007, 09:41 PM
  3. Replies: 13
    Last Post: 10-17-2007, 09:26 PM
British Wholesales - Certified Wholesale Linen & Towels

IslamicBoard

Experience a richer experience on our mobile app!